Hjerte- og Lungerehabilitering

Hvile-EKG og blodtrykk og saturasjon

På bestilling fra lege kan vi gjøre en hvile-EKG med blodtrykk.

Arbeids-EKG

Arbeids-EKG er en metode for å avdekke rytmeforstyrrelser når hjertet belastes med økende puls enten på tredemølle eller på sykkel. Hjertet overvåkes av lege, og testen styres i samarbeid med fysioterapeut. Indikasjoner for å ta en slik test er ved anginasymptomer, atypiske opplevelser av anstrengelse, enten som smerter eller besværet respirasjon. Testen kan også brukes for å bekrefte en normal hjertefunksjon, som i en situasjon hvor en pasient ønsker å få en tilbakemelding på hvordan hjertet responderer på høy fysisk belastning. Dette kan gi den tryggheten som trengs for at personen deltar i regelmessig trening, med for eksempel intervalltrening.

Spirometri

Personer med nedsatt lungefunksjon kan øke sin lungekapasitet med riktig trening. Spirometri, eller en pusteprøve kan gjøres for å påvise en endring etter en aktivitetsperiode. Det kan være givende å få objektive mål for en endring, i tillegg til den opplevde endringen.

En spirometri kan noen ganger gi diagnostisk verdifulle svar på hvilken dysfunksjon som ligger til grunn for en nedsatt lungefunksjon. Som en tilleggsundersøkelse kan vi også måle saturasjonen i blodet. Dette sier noe om den perifere oksygendistribusjonen i blodet.

AAI

Ankel arm index er et diagnostisk verktøy for å påvise innsnevringer i det perifere sirkulasjonssystemet. Typiske diagnoser som kan avdekkes er dyp venetrombose (DVT), eller endringer i blodårefunksjon som resultat av en underliggende diabetes.

Hjerterehabilitering

Det er ikke alltid like lett å imøtekomme anbefalingene etter et sykehusopphold hva gjelder trening. En føler seg kanskje ikke trygg nok, vet ikke helt konkret hva man skal gjøre for å oppnå best effekt, eller i mangel av noen andre å trene med mister man motivasjonen.

Hjerterehabilitering omhandler ikke bare trening, men også andre tiltak av livsstilsendringer som kosthold, røykeslutt og arbeidsrettede tilpasninger. Trening er derimot helt vesentlig. Dette er fordi den gir så mange gode effekter, både fysisk, psykisk og sosialt. Professor Otto Smiseth, leder av den hjertemedisinske virksomheten ved Oslo Universitetssykehus skriver som ingress til kapitelet Trening hos hjertepasienter i Hjerteboka:

«Trening er gunstig for de aller fleste hjertepasienter. Hvilepulsen synker og hjertet pumper mer blod i hvert enkelt slag. Blodtrykket faller, og man får bedre kolesterolverdier og mindre tendens til blodpropp (…) Nyere forskning viser at intervalltrening kan bedre hjertets pumpefunksjon også hos hjertepasienter over sytti år».

Vi deler hjerterehabilitering inn i 4 faser:

Fasene

1: dette er de første dagene etter operasjon, hvor du blir fulgt opp av fysioterapeut på sykehuset

2a: dette er de første 6-8 ukene etter operasjon, hvor intensiteten begrenses noe i trening, avhengig av type operasjon

2b: dette er de neste 6 ukene, hvor intensiteten økes, og det er nå ingen restriksjoner på belastning

3: denne fasen anses som frisktrening

Hjertegruppe

Dette er gruppetrening for personer med tidligere hjertesykdom, eksisterende hjertesykdom eller personer med risikofaktorer som predisponerer til utvikling av hjertesykdom. Treningen foregår hver mandag, onsdag og fredag. Mandag kl 1730 er det styrketrening hvor du følger et individualisert styrketreningsprogram under veiledning. Onsdag kl 1700 brukes Ullevålsmodellen i sal med fokus på kondisjon, styrke og bevegelighet. Fredag kl 1600 er det intervalltrening i kondisjonsparken, hvor du selv kan bestemme hvilket kondisjonsapparat du vil bruke for å få opp pulsen din. Disse tre timene dekker anbefalingene om hvordan hjertepasienter skal forholde seg til fysisk aktivitet. Det er bevist at trening i gruppe gir en bedre etterlevelse av trening, så om du synes det er vanskelig å skape en treningsrutine av ulike grunner, så kan dette være noe for deg. Vi har et intensitetsnivå som hjerterehabilitering fase 3.

Hjerte Individuell

Om du liker å bli fulgt opp enda tettere, eller liker å trene alene under kyndig veiledning kan en-til-en oppfølging gjøre at du blir tryggere på hvordan trene riktig. Dette kan være en innledende fase til hjertegruppa fase 3, og dekker hjerterehabilitering fase 2a+2b.

På bestilling arrangerer Bedre Hjerter foredrag om temaer som kosthold, treningslære, medikamenter, sykdomslære, røykeslutt og motivasjon og mestring.

Lungerehabilitering

Lungegruppe

Dette er gruppetrening for personer med nedsatt lungefunksjon, og foregår hver tirsdag og torsdag kl 1100 til 1200. På tirsdag er det kondisjonstrening og på torsdag trener vi styrke i studio. All trening skjer under veiledning av fysioterapeut med videreutdanning i klinisk hjerte- og lungefysioterapi. Dosering av intensitet er spesielt viktig når det føles som å puste gjennom et sugerør. Det legges derfor opp til at intensiteten tilpasses hver enkelt. Ønsker man å gjøre en spirometri for å undersøke hvilken endring man oppnår i lungekapasitet over en periode får man denne testen til 350 kroner.

Lunge Individuell

Enten om man ikke føler seg komfortabel med å trene i gruppe, eller man ønsker en enda tettere oppfølging av fysioterapeut, kan Lunge Individuell være en fin måte å komme igang på. Vi gjør en pusteprøve og avdekker din submaksimale fysiske kapasitet for å ha et grunnlag å gå ut i fra. Herfra legger vi sammen en plan om hvordan og hvor ofte du skal trene for mest effektivt å øke din lungekapasitet. Noe av det viktigste i begynnelsen er å føle trygghet og mestring. Dette er grunnpilarene som styrer treningsopplegget.

BEHANDLER