Gestaltterapi  

Fokus i gestaltterapi er menneskets evner og muligheter fremfor sykdom og mangler. Denne retningen innen humanistisk psykologi bygger på ideer fra eksistensialistisk og fenomenologisk filosofi og på gestaltpsykologisk læringsteori. Dette betyr at gestaltterapeuten vil være opptatt av friheten og ansvaret mennesket har i sine muligheter og valg. Utfordringen er ofte at vi ikke er oppmerksomme nok på hvordan følelser og tanker påvirker oss, og i gestaltterapi jobber klient og terapeut sammen for å øke denne oppmerksomheten. Med bedre innsikt i egne tanker, følelser, kropp og hvordan en selv påvirker relasjonene rundt seg, kan klienten i større grad enn tidligere oppleve å gjøre noe nytt eller annerledes. 

Fenomenologisk tilnærming betyr at gestaltterapeuten beskriver hva og hvordan fenomenet trer fram, her og nå i situasjonen. Med tro på at mennesker er aktører i egne liv utforsker klienten og terapeuten følelser, reaksjoner og handlinger slik at klienten tydeligere kan gjøre oppdagelser gjennom hjelp til å se seg selv og sine valg og muligheter.  

Forskning viser at relasjonen mellom terapeut og klient har betydning for resultatet. Gestaltterapeuten er selv et verktøy da hun/han ikke stiller seg objektivt på utsiden, men er selv villig til å gå klienten i møte i et jeg – du forhold. For at terapeuten skal være tilgjengelig for klientens behov i situasjonen som oppstår, er det essensielt at terapeuten har bearbeidet egne opplevelser Vi som er gestaltterapeuter ved Fokus klinikk har gjennomført mange timer egenterapi slik kravet er i grunnutdanningen, og videre er vi pålagt regelmessig fortløpende veiledning på egen praksis. 

Behandlere:
Vibeke K Gaarder
Ingjerd Jentoft Karlsen